Noworoczny Turniej w Piłce Siatkowej

Regulamin Noworocznego Turnieju Mężczyzn w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora MOSiR

ORGANIZATOR

 1. Organizatorem Turnieju są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach, Ognisko TKKF CHEMIK.

CEL

 1. Popularyzacja piłki siatkowej jako jednej z form ruchu
 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Puław i regionu.
 3. Promocja Puław jako miasta przyjaznego kulturze fizycznej.

TERMIN I MIEJSCE

Turniej odbędzie się w dniu 07.01.2023 r. w Hali Grupa Azoty Arena, przy ul. Lubelskiej 59.

Rozpoczęcie turnieju o godz.9.00

ZASADY UCZESTNICTWA

Turniej jest otwarty. Do udziału, mogą zgłaszać się drużyny liczące min. 8 zawodników w wieku powyżej 25 lat. Wymagane są jednolite stroje. Obowiązuje wpisowe 150 złotych od drużyny.

Ilość miejsc jest ograniczona. Będzie brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 grudnia 2022 r., nr. telefonu 607 380 225

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

System rozgrywek zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń (zgłoszone drużynę zostaną poinformowane)

SĘDZIOWANIE

Komisję sędziowską na turniej wyznacza Organizator.NAGRODY

Pierwsze trzy drużyny w turnieju otrzymają okolicznościowe puchary.

INFORMACJE DODATKOWE

Uczestnicy Turnieju wpisują się na listę obecności, zawierającą podstawowe dane identyfikacyjne oraz klauzulę zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

MONITORING WIZYJNY

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach informuje, że na obiekcie Hali sportowej stosowany jest monitoring wizyjny, o czym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.
 3. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 4. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
 5. Jednocześnie Administrator danych informuje o przysługującym osobie, których dane dotyczą prawie do:
 • dostępu do treści swoich danych poprzez złożenie wniosku do Administratora danych o wgląd do danych z monitoringu,
 • usunięcia swoich danych (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych),
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i nie zapewnia ubezpieczenia na życie, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Turnieju.
 2. Organizator nie zapewnia obsługi medycznej.
 3. W przypadku kontuzji i konieczności udzielenia pomocy medycznej Uczestnik wyraża zgodę na powiadomienie przez obsługę techniczną boiska odpowiednich służb ratunkowych.
 4. Uczestnik bierze udział w Turnieju na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Turnieju może pociągać za sobą możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik rozważył i ocenił, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Turnieju i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, biorąc udział w Turnieju wyłącznie na własną odpowiedzialność. Podpisując listę Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na boisku. 
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia lub odwołania turnieju z ważnych przyczyn.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www.mosir.pulawy.pl.
 8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Nadchodzące Wydarzenia

7 Mar
Warcaby
Data 07.03.2024 17:00
14 Mar
Szachy
14.03.2024 17:00

Ostatnie wyniki

BADMINTON
Kobiety
1 miejsce - MONIKA WYSOCKA
Mężczyźni do 45 lat
1 miejsce - MATEUSZ GOŁOFIT
Mężczyźni powyżej 45 lat 
1 miejsce - DAMIAN WOŹNIAK
Nagroda dodatkowa
PAWEŁ BARTUZI
Drużynowo
1 miejsce - AMONIAK
2 miejsce - ADMINISTRACJA
3 miejsce - KAPROLAKTAM

Sposorzy

 

Historyczna Strona