Regulamin 43 Spartakiady

Regulamin 43 Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy: S.A. na rok 2022/2023

 1. Cel Spartakiady
  1. Upowszechnianie i popularyzowanie rekreacji ruchowej i sportu masowego.
  2. Prowadzenie współzawodnictwa pomiędzy jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w Spartakiadzie.
  3. Integracja środowiska pracowniczego.
 2. Organizatorzy
  Organizatorem XLIII Spartakiady jest Ognisko TKKF „Chemik” w Puławach.
 3. Spartakiada finansowana jest w całości przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 4. Termin i miejsce rozgrywek
  1. Konkurencje spartakiadowe rozgrywane będą od września 2022 do maja 2023 r.
  2. Miejsca rozgrywania poszczególnych konkurencji oraz osoby prowadzące daną konkurencję zostaną podane w regulaminach technicznych
 5.  Konkurencje
  1. Piłka nożna, dwa ognie, koszykówka, siatkówka halowa – konkurencje wliczane wyłącznie do klasyfikacji drużynowej.
  2. Warcaby, szachy, ścieżka sprawnościowa, badminton, tenis stołowy, strzelanie, ringo, rzuty lotkami, boule, zawody rowerowe, siatkówka plażowa, rzuty podkową, trójbój l.a., pływanie – konkurencje wliczane zarówno do klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej.
 6.  Uczestnicy
  1. W Spartakiadzie mogą uczestniczyć pracownicy, emeryci i renciści Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., stażyści finansowani przez Powiatowy Urząd Pracy pracujący na rzecz danych jednostek organizacyjnych, pracownicy pracujący na rzecz danych jednostek organizacyjnych zatrudnieni poprzez Agencję Pracy Tymczasowej oraz pracownicy, emeryci i renciści podmiotów gospodarczych wyodrębnionych z Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. (po opłaceniu wpisowego ustalonego przez zarząd Ogniska TKKF „Chemik” w Puławach)
  2. Uczestnicy rozgrywek reprezentują jednostkę organizacyjną, wymienioną w załączniku nr 1, której są pracownikami bądź emerytami (rencistami).
  3. W przypadku zmiany miejsca zatrudnienia w trakcie trwania Spartakiady, pracownicy mają prawo reprezentować jednostkę organizacyjną, w której rozpoczynali Spartakiadę.
  4. Pracownicy spółek, których miejsce pracy znajduje się na stałe w danej jednostce organizacyjnej, np. sprzątaczki, mogą reprezentować daną jednostkę organizacyjną. W takim przypadku fakt ten należy zgłosić do Zarządu Ogniska Chemik.
  5. W konkurencjach indywidualnych, za wyjątkiem szachy, warcaby, siatkówka plażowa, ringo, dla kobiet prowadzona jest odrębna klasyfikacja, bez podziału na kategorie wiekowe.
  6. W konkurencjach: pływanie, ścieżka sprawnościowa, trójbój l.a., badminton, zawody rowerowe dla mężczyzn ustala się podział na następujące kategorie wiekowe: mężczyźni do lat 45 oraz 45 lat i więcej.
 7. Zgłoszenia do zawodów
  Zgłoszenia przyjmowane są w miejscach i terminach określonych w regulaminach technicznych poszczególnych konkurencji.
 8. Punktacja
  1. Punktacja do klasyfikacji drużynowej:
   I miejsce - 15 pkt
   II miejsce - 14 pkt
   III miejsce - 13 pkt. itd.
   Przy ustalaniu klasyfikacji drużynowej Spartakiady nie będzie brany pod uwagę wynik jednej konkurencji, w której drużyna uzyskała najmniej punktów. W przypadku gdy dwie lub więcej drużyn uzyska taką samą ilość małych punktów (suma punktów uzyskanych w klasyfikacji indywidualnej zgodnie z regulaminem technicznym), do klasyfikacji drużynowej zalicza się taką samą liczbę punktów wynikającą z zajętego miejsca, np. dwie drużyny zajmą pierwsze miejsce to każda otrzyma po 15 pkt, a następna drużyna tak jak za trzecie miejsce, czyli 13 pkt.
  2. Punktacja do klasyfikacji indywidualnej:
   I miejsce - 100 pkt
   II miejsce - 99 pkt
   III miejsce - 98 pkt itd.
   Przy ustalaniu klasyfikacji indywidualnej Spartakiady nie będą brane pod uwagę wyniki dwóch konkurencji, w których zawodnik (zawodniczka) uzyskał (a) najmniej punktów.
 9. Nagrody
  1. W poszczególnych konkurencjach:
   Konkurencje wliczane wyłącznie do klasyfikacji drużynowej – nagrody pieniężne za miejsce 1 – 3.
   Konkurencje wliczane do klasyfikacji indywidualnej – bony towarowe za miejsca 1 – 3. Wysokość nagród ustalana będzie na bieżąco. Konkurencje, w których zastosowany jest podział wiekowy nagrody będą przyznawane wyłącznie za pierwsze miejsce w kategorii wiekowej. W konkurencjach: szachy, warcaby, ringo i siatkówka plażowa – dodatkowo będzie przyznana nagroda dla najlepszej kobiety (pary kobiecej).
  2. Za zajęcie przez jednostki organizacyjne sześciu kolejno najlepszych miejsc w klasyfikacji drużynowej Spartakiady przyznane zostaną następujące nagrody:
   I miejsce - 7000 zł
   II miejsce - 6000 zł
   III miejsce - 5000 zł
   IV miejsce - 3000 zł
   V miejsce - 2500 zł
   VI miejsce - 2000 zł
   Powyższe nagrody winny być przeznaczone na zorganizowanie grupowych imprez rekreacyjnych, zakup sprzętu sportowego, wynajem obiektów sportowych. Przyznane nagrody mogą być wykorzystane jedynie w okresie roku od zakończeniu spartakiady. Niewykorzystane środki nie podlegają przesunięciu na lata następne. Sposób pobrania i rozliczenia powyższych nagród określa „Regulamin przyznania i wykorzystania funduszu nagród pieniężnych”. Ponadto zespoły, które zajęły miejsca od 1 do 3 otrzymają puchary i dyplomy.
  3. Dla uczestników Spartakiady, którzy zajęli czołowe miejsca w klasyfikacji indywidualnej oraz w konkurencjach zaliczanych wyłącznie do klasyfikacji drużynowej, zorganizowana zostanie grupowa impreza rekreacyjna, np. wycieczka, biwak. Zasady doboru uczestników zostały określone w odrębnym regulaminie
  4. Pozostałe nagrody:
   W klasyfikacji indywidualnej kobiet pierwsze trzy miejsca uhonorowane zostaną pamiątkowymi pucharami (statuetkami), ponadto pierwsza dziesiątka otrzyma nagrody w postaci bonów podarunkowych.
   W klasyfikacji indywidualnej mężczyzn pierwsze trzy miejsca zostaną uhonorowane pamiątkowymi pucharami (statuetkami), ponadto pierwsza piętnastka otrzyma nagrody w postaci bonów podarunkowych. 
  5. Warunkiem otrzymania nagrody indywidualnej jest udział w co najmniej połowie konkurencji indywidualnych.
 10. Postanowienia końcowe.
  1. Odwołania dotyczące poszczególnych konkurencji powinny być dostarczone do organizatora w terminie określonym w regulaminie technicznym danej konkurencji. Po upływie ww. terminu odwołania nie będą rozpatrywane.
  2. Protesty dotyczące startu nieuprawnionych zawodników lub innych spraw związanych z przebiegiem zawodów winny być zgłaszane do organizatora (sędziego głównego) zawodów w trakcie trwania zawodów.
  3. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie zarządowi Ogniska TKKF „Chemik”
 11. Ochrona danych osobowych
  1. Organizator Spartakiady oświadcza, że znane mu jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Organizator Spartakiady zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez uczestników Spartakiady w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz z treściami zawartymi w Regulaminach Technicznych Spartakiady
  3. Organizator ponadto informuje, że wzięcie udziału w dowolnej konkurencji Spartakiady będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów oraz dla realizacji celów statutowych Ogniska TKKF „Chemik”. Ponadto uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska i umownej jednostki organizacyjnej w publikacjach związanych z udostępnieniem wyników zawodów oraz na wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego na wykonywanych podczas zawodów zdjęciach dla celów sprawozdawczych i propagatorskich.

Nadchodzące Wydarzenia

Brak wydarzeń

Ostatnie wyniki

Tenis stołowy:
 
1 miejsce drużynowo - ADMINISTRACJA
1 miejsce kobiet - LIPNICKA DOMINIKA
1 miejsce mężczyzn - KORCZ ARKADIUSZ

Sposorzy

 

Historyczna Strona